Kategoriarkiv: Nyheter

Endret årsmøte grunnet Korona

Grunnet Korona og den spesielle situasjonen vi har i Norge nå kan ikke årsmøte avholdes på vanlig måte. Vi gjør et forsøt på å gjøre dette digitalt slik at vi får av holdt et årsmøte i år også.

Vi håper dere bidrar med å bli med på møte slik at vi får avholdt et gyldig årsmøte i år også.

Møte blir kortere enn vanlig. Regnskap og kortfattet årsberetting legges ut som del av innkallingen her og der er fint om deltakere ser over dette før møte da ikke alt gås gjennom i detalj i møte.

Det er opprettet et Skype-møte der de som har Skype kan koble seg opp og se delt PC skjerm for å følge innholdet som gjennomgås i møte. For å få tilgang til dette må dere legge inn en kommentar på Facebook under arrangementet med deres epostadresse så får dere tilsent innkallingen og Skype link.

De som vil delta på telefon kan ringe inn til telefonnr. 24068000. En blir spurt om å slå en kode som er 23245683#

Instruksjonen som gis for å koble opp er enkel for å logge på, men på engelsk.

 

Saksliste:

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder

Valg av referent

Styrets årsberetning

Revidert regnskap

Budsjett og kontingent

Valg etter paragraf 3

Innkomne saksforslag (levert minst 2 uker før årsmøte)

Vel møtt!

 

Under finner dere link til årsrapport og regnskap:

Årsrapport Askerbørskogen vel 2019

Regnskap, budsjett og balanse 2019_070320

Referat fra informasjonsmøte med Dikemark statlige mottak 19 nov

Informasjonsmøte Velforeninger i nabolaget.

 1. november 2015 kl. 17-19.

 

Tilstedet:

Engelsrud Vel:  Rolf Lundevold og Lene Johansen

Askerbørskogen Vel: Astri Frøland og Øygunn Hellum

Dikemark Statlige Mottak(DSM)/Norsk Folkehjelp (NF): Arne Adolfsen(dagligleder) og Jocelyn Houghton(informasjonsansvarlig).

 

Innkallelse ble også sent til Vardåsen Vel uten å få tilbakemelding. Mulig innkallelse ble sendt til gammel e-post adresse og derfor ikke mottatt. (NF) skal sjekke kontaktinfo., samt utvide invitasjonen ved neste møte til ande velforeninger i nabolaget.

 

 1. Arne presenterer Dikemark Statlige Mottak(DSM) og Norsk Folkehjelp(NF). NF er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon, som blant annet jobber innen utviklingsarbeid, redningstjeneste, sanitetsungdom, og flyktning og integrering. Vi er en ikke kommersiell organisasjon, dvs, at evt. overskudd føres tilbake til organisasjonen, og ikke som utbytte slik andre private aktører gjør. NF har pr. i dag 9 asylmottak, både transitt og ordinære, og ser på muligheter for å utvide i fremtiden, både på landsbasis og her på Dikemark. Les mer om NF på: http://www.folkehjelp.no
 2. DSM er pr. i dag et ordinært mottak. Det ble ytret tanker om økt beboermasse på et område som allerede har avdelinger med psykisk syke. DSM opplyser alle sine beboere om våre naboer og hvordan oppføre seg, også ovenfor institusjoner med psykisk syke pasienter, og beboere på DSM viser forståelse for dette og vi opplever ikke dette som en stor utfordring. DSM har god kontakt med kommunen og opplever mye positivitet og engasjement hos både Rådmannen Lars Bjerke og Ordfører Lene Conradi. Vi har nært samarbeid med både politiet og brannetaten i Asker.
 3. Politiet har faste runder flere ganger pr. dag og natt hvor de patruljerer mottaksområdet og inne i bygningene. Arne informerer at han har jevnlig møter med både politiet, PST og PU når det gjelder sikkerhet for både beboere og nabolaget i sin helhet. Det brukes mye tid på sikkerhetsarbeid. Det er lav terskel for å kontakte politiet ved evt. mistanke om mistenkelige personer, negativ oppførsel eller ending i beboers og andres adferd i og rundt mottaket. Arne nevner en episode i slutten av oktober da en ukjent person tok seg inn på mottaket og skremte beboere ved å banke på dørene sent på kvelden. Dette ble tatt seriøst fra politiet, de rekonstruerte hendelsen og pratet med beboere om hendelsen.  Daglig tas det risikovurderinger. Vekter kontaktes når det trengs forsterket vakthold. I den store sammenheng er det sjeldent behov for dette, da våre beboere er roligere og selv ønsker trygghet og en rolig tilværelse.
 4. Brannvesenet sjekker brannsikkerhet og rutiner jevnlig. Det ble gjennomført en uanmeldt brannøvelse på mottaket i begynnelsen av november som vi fikk mye skryt for av brannvesenet. Alle beboere ble evakuert innen 3 min. som er innen god margin for hva som er normal tid. Mye av dette skyldes bra arbeid med brannvern på mottaket av både ansatte og spesielt av eget brannkorps. Brannkorpset består av beboere på DSM som har fått kursing i brannforebyggende tiltak og sikkerhet. Brannkorpset går daglige runder, fører evt. avvik som DSM følger opp. DSM har ikke hatt branntilløp siden april i år.
 5. Arne informerer om mulig utvidet drift av mottaket i fremtiden. Sett i lyset av flyktningkrisen er det et stort behov for nye mottaksplasser over hele landet. NF ser på muligheten til å ta i bruk Slottet og Kringsjå. Når endelig vedtak er fattet vil Arne innkalle og informere naboer og berørte parter.
 6. Til informasjon er Vardåsen akuttmottak som ble etablert i begynnelsen av november ikke en del av NF, men driftes av en annen operatør som kaller seg Scoop AS/ Robust Drift. Vi følger situasjonen og har kontakt med Vardåsen akuttmottak ved behov. Vi har merket oss økt vandring av asylsøkere i gruppevis, langs veien til Rimi, og kan informere at disse kommer i all hovedsak fra Vardåsen.
 7. DSM er et ordinært mottak. Dvs. at vi er et frivillig botilbud for mennesker i asylprosessen. Her bor det de som har fått avslag, som venter på å returnere til eget hjemland. Det er mennesker som akkurat har søkt asyl og er i ventefasen, det er også de som har fått opphold og venter på bostedskommune. Botiden varierer fra 6 mnd. til flere år. Våre beboere består av mennesker i alle aldere og ulike nasjonaliteter, med hovedvekt av enslige menn, men også kvinner, og barnefamilier. Pr. i dag bor det 143 på mottaket, hvor 25 av disse er barn. Mange av barna går på skole i nærområdet.
 8. Det gjennomføres flere aktiviteter for beboere. Mange har muligheten til å gå på norskkurs i regi av Folkeuniversitet i Asker. Hver onsdag arrangeres det gratis onsdagskafe fra kl. 14. Maten lages av beboere og er åpen for alle- også naboer i området! Vi har Sanitetskorps, der noen få utvalgte beboere er spesialkurset får å yte lettere medisinsk behandling ved større arrangementer som f.eks idrettsarrangement etc. Samtale i Mottak er et samarbeid med Røde Kors der beboere tilbys samtale i grupper for å bedre det psykososiale miljøet.  Det er også andre aktiviteter: kvinnegruppe, dans for kvinner, fotball, strikkegruppe, organisert barnelek med elever fra Vollen, ulike høytidsfeiringer etc.  Mottaket opplever at aktiviteter er populært, likevel er det en utfordring å favne alle beboeres interesser. Beboere oppfordres til å ta ansvar for egen tid, og er i stor grad flinke å skape sosialt samvær på kvelden og i helger. Livet på mottaket kan være en utfordring det vet vi, og både ventetid og opplevelsen av at livet er satt på vent på ubestemt tid uten å kunne fylle dagene med meningsfulle oppgaver.  Likevel ser vi hvordan beboere søker sammen på tvers av nasjoner, de hjelper hverandre i gleder og i sorger.  Som ansatt utvider vi våre perspektiver på det og bo og det hverdagslivet er å bo på mottak. Uansett hvilken bakgrunn en beboer har og hva de flykter fra, så ønsker de fleste seg en normal hverdag og trygghet, på lik linje vi selv ønsker.  Så langt det lar seg gjøre fordrer vi beboere til å gjøre bruk av ressursene sine, gjennom aktiviteter som matlaging, språkassistenter for hverandre, sammenkomster, konfliktløsning, beboerråd etc.
 9. Samarbeidsfora: DSM samarbeider tett med Kommunalsjefen i Asker, Barnevernet, Politi, UDI, Politiets Utlendingsenhet(PU), Politiets Sikkerhetstjeneste(PST), Asker og Bærum Brannvesen, lokallaget til Norsk Folkehjelp, Røde Kors og KLP, og NaKuHel.
 10. Frivillighetsfora: Røde Kors, Norsk Folkehjelp Lokallag, Kiwi: matleveranse 3 ganger i uken, Askerskolene: Innsats for alle, ungdomselevene lager aktiviteter for barna på mottaket, Refugees Welcome to Norway avd. Asker og Bærum, Johnson & Johnson, og givergleden til naboene i form av klær, sykler og barnevogner for å nevne noe.
 11. Arne lufter idéen om større grillfest til sommeren der tanken er å invitere nabolaget slik at de som ønsker kan bli bedre kjent med mottaket og beboere. Vi kom frem til at de fleste har mye annet i hverdagen som idrett og andre arrangementer etc. og det kan bli vanskelig å gjennomføre med godt oppmøte. Det ble også sagt at nabolaget har et positivt syn på mottaket og beboerne her og derfor ikke føler behovet for en større sosial sammenkomst. Hvis noen ønsker å bli bedre kjent med beboere og livet på mottaket, som nevnt under punkt 8. er det mulig å komme på onsdagskafé- for de som ønsker det. Sjekk gjerne DSM sin facebook side, der legges det jevnlig ut informasjon og nyheter. Legg oss til som venn J https://www.facebook.com/dikemark.statligemottak?fref=ts
 12. I oktober fikk DSM besøk at NRK og Helene Sandvik. Les mer her:  https://www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Flyktning-og-integrering/Asyl-og-flyktningarbeid/Asylmottakene/Helene-Sandvig-fra-NRK-paa-Dikemark
 13. Askerbørskogen Vel er positive til at DSM ønsker å benytte Velnytt/medlemsblad for å dele informasjon og nytt om mottaket. En kort tekst er ønskelig da medlemsbladet ikke har mange sider til rådighet. (Engelsrud Vel har ikke medlemsblad.)
 14. Det er enighet om at det holder med velmøte en gang i året. Arne innkaller til neste møte i november 2016.
 15. Arne oppfordrer til å ta kontakt om det skal være noe, både vellene eller andre i nabolaget. Kontaktinfo. : Dikemark Statlige Mottak:  90871857, eller e-epost. ArneA@npaid.org

 

Ref.Jocelyn Houghton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantebyttedag

Søndag 20 sept. Kl 12.00 (Med forbehold med været)

Ved gressplenen til Villaveien 22-30

Har du ryddet i staudebedet og ønsker å dele / bytte med andre og kanskje få en ny plante selv.
Eler ønsker du bare en prat, kopp kaffe og kakebit

Ja, da er du velkommen

Noen små tips til de som blir med på dette:

– Vårblomstrende stauder deles om høsten og høstblomstrende blomster deles om våren
– del opp staudene
– Jorda bør være våt eller planten vannes før du tar den opp, kan den ikke plantes med en gang jordslå den så lenge og la den ligge i skyggen.
– skyll røttene litt, så blir det lettere å transportere.
– fordel i små plastpotter/avskårne melkekartonger, med litt jord i
– sett gjerne på navnelapp, hvis du vet navnet på planten
– er det store stauder du har må du jo selvsagt bruke egnet beholder
– ta gjerne med deg en balje/eske for å få med deg ny-plantene dine hjem.

Ta med din nabo eller venn, så møtes til uformelt samvær.